Samenvatting rechtszaak Waldeck Pyrmontkade 872

>>>> SCROLL DOWN FOR ENGLISH <<<<

Samenvatting rechtszaak Waldeck Pyrmontkade 872

Maandag 25 Mei vond de rechtszaak plaats tegen de bezetters van de Waldeck Pyrmontkade 872 in Den Haag. De eigenaar van het pand RE:BORN real-estate had een kort geding aangespannen om het pand te laten ontruimen. Ook eisten ze een schadevergoeding van 100.000 euro.  Wij hadden dan ook besloten om niet te wijken en de zaak aan te gaan.

Het verhaal van RE:BORN stond gedurende de hele zitting op losse schroeven. Hoewel het dossier er indrukwekkend uitzag bleek deze bij nader inzien vooral hol. De bouwtekeningen, contracten met aannemers en toekomstige huurders en verder intentieovereenkomsten waren in de meeste gevallen al 2 jaar geleden opgemaakt en ondertekend (hier en daar miste wel nog een noodzakelijk handtekening). “Het plan” was er wel, maar dat lag waarschijnlijk al 2 jaar op een plank. Zoals RE:BORN zelf zegt in een artikel van Den Haag Centraal “we hebben al een paar projecten in de ijskast gezet” (23-04-2019). Met de geleverde bouwstukken bleek van spoedeisend belang geen sprake te zijn. Ook werd niet aangegeven wanneer er nou met de verbouwing zou worden begonnen. Er werden enkel data vernoemd in de laatste 2 weken, om zo te proberen aan te tonen dat “de krakers het project frustreren” en als legitimering voor een schadeclaim van 100.000 euro.

Ook werd de kwestie rond het verlenen van de omgevingsvergunning en de sloopmelding aangehaald. Er werd door onze kant gesteld dat het verlenen van de omgevingsvergunning onterecht was en dat RE:BORN enkel een sloopmelding heeft en geen sloopvergunning. Deze is wel vereist om te slopen in een beschermd stadsgezicht zoals het Zeeheldenkwartier.

Verder sprak RE:BORN zich continu tegen. Eerst werd er gesteld dat een van de gedaagden geen huisrecht kon hebben omdat deze ergens anders stond ingeschreven, daarna dat het pand niet verzekerd kon worden omdat er mensen in woonden en daarna weer dat er in feite helemaal geen mensen zouden wonen. Ook ontbraken de gewoonlijke smeerpraktijken niet: de krakers zouden illegaal stroom aftappen, voornemens hebben om de orde te verstoren tijdens de zitting en onze advocaat zou “heel links” zijn (wat dat met de zaak te maken heeft weten wij nog steeds niet).

Tijdens het laatste woord probeerde de eigenaar nog te beweren dat de toekomstige woningen betaalbaar zouden zijn. Ook werd er nog kort iets gezegd over dat RE:BORN probeerde te voldoen aan haar “maatschappelijke verantwoordelijkheden”, iets wat regelrecht was gejat uit de kritieken die in de voorbije weken waren geuit richting RE:BORN. Al in al kwam het verhaal van “40 betaalbare woningen toevoegen aan de Haagse woningvoorraad” weinig overtuigend over.

De uitspraak staat op vrijdag 5 Juni om 10:00 ingepland. Hou shortstaynoway.nl en @shortstaynoway op Twitter in de gaten voor de laatste updates.

Short Stay? No Way!


Summary of the court case Waldeck Pyrmontkade 872

The court case against the occupants of the Waldeck Pyrmontkade 872 in The Hague took place on the 25th of May 2020. The owners of this building, RE:BORN real estate, had started an urgent court case in a sped up procedure to evict the occupants. They were also claiming an indemnity of 100.000 euro. We had taken the decision to not yield in front of their pressure, and to take on this court case.

RE:BORN’s story was out of its hinges throughout the court case. Although their file appeared impressive at the first glance, a closer look revealed it to be rather hollow. The blueprints, contracts with contractors and renting companies were for the most dating back to two years ago and had been signed back then (although signatures were missing here and there). The ‘plan’ was clearly already there, but was probably on the shelf for 2 years already. As RE:BORN said themselves in an article published by Den Haag Centraal: “we have had to put various projects in the freezer” (23-04-2019). With the documents they delivered, it became clear that there was no emergency in this case. There was also no indication of when the construction would start. There were just a couple of dates summed up, from the past two weeks, to try and prove in this way that the `squatters were frustrating the project´ and so to legitimate the indemnity of 100.000 euro.

Attention was also given to the building permit and the destruction notification. From our side the argument was that this permit had been given erroneously and that RE:BORN only had filed a destruction notification instead of filed for a destruction permit. The latter would however have been required seeing as the building they intend to work on is situated in the Zeeheldenkwartier, which is a protected cityscape.

In addition to this, RE:BORN was constantly contradicting itself. At first they argued that the defendants could not have had housing rights as they were registered elsewhere; they went on to argue that the building could not be insured because people were living in it (which seems a contradictory thing to claim when you’ve just spent time trying to prove no one was living there). They subsequently tried to argue – again – that no one was living there (because some neighbour had noticed no lights on in the evening, how surprising since the owners have made sure that we have no more electricity). Of course, none of the usual ant-squatter smears were missing: the squatters would be tapping electricity illegally, would have been conspiring to disrupt the court case, and that their lawyer is a leftist (how that had any relevance for the court case still remains a mystery to us).

During the last part, the owners tried to explain that the future apartments would be affordable. They also shortly said something about the fact that RE:BORN tried to be socially conscious; an argument stolen right out of the criticism we had been emitting towards them in the past few weeks . All in all, their story about these ’40 affordable flats and their contribution to The Hague’s housing supply’ was not very convincing.

The verdict is expected to come on the 5th of June, at 10.00. Keep an eye on shortstaynoway.nl and our twitter, @shortstaynoway, for the latest updates.

Short Stay? No Way!