Week 1

Hieronder een kleine samenvatting van de eerste week van de “Short Stay No Way!” campagne en de kraak van de Waldeck Pyrmontkade 872 in Den Haag. De doelstelling is om hier een overzicht te plaatsen van wat we hebben gedaan en waarom, en om onze overwinningen en aankomende projecten te noteren.

>>> English version below <<<

 

 

Vrijdag 1 Mei

De eerste stappen worden genomen om het gebouw te kraken. Er is geen betere dag!

 

Maandag 4 May

Voordat onze strijd tegen short-stay appartementen van start kon gaan moesten we het pand aan de Waldeck Pyrmontkade bezetten en succesvol behouden. Er waren voorbereidingen getroffen om een directe ontruiming door de politie, wat vaak het geval is in Den Haag, en een mogelijke reactie van de eigenaar te voorkomen.

 

Om 09:00 belden enkele sympathisanten, met wie we plannen hadden gesmeden, de wijkagent om de kraakactie te melden. Deze was niet bereikbaar, de bekendmaking werd een dag uitgesteld.

 

Dinsdag 5 Mei – Bevrijd!

Om 09:00 bellen we de wijkagent weer. Deze keer was deze bereikbaar. Sinds deze van thuis werkte maakten we een afspraak voor de volgende dag om ze de kraakactie officieel “te melden”. Nu de politie op de hoogte was van de kraakactie informeerden we ook de eigenaar via een email, om 09:43 kregen we een automatisch antwoord bericht dat onze email was ontvangen. We waren zeker dat onze eerste stap behaald was, er was nu geen weg terug.

 

Woensdag 6 Mei

We werden wakker in een productieve bui en ruimden wat op om zo het gebouw te kunnen inrichten naar onze behoeftes. De wijkagent kwam langs voor een kop koffie op straat en maakte wat grapjes met de buren. Hij zei dat de eigenaar geïnformeerd zou worden. Deze was niet tevreden met de actie. We spendeerden de rest van de middag aan de voorbereiding van onze volgende stappen; informatie te verspreiden over onze actie en de redenen daarachter, waar we tegen strijden en vooral waarvoor we strijden. We zouden een enorm spandoek van het gebouw laten afrollen om zo aan elke voorbijganger te laten weten dat het gebouw gekraakt was en waarom. Naast het spandoek zou ons persbericht worden verstuurd naar alle mogelijk geïnteresseerden, de pers, activistische groepen, lokale politieke partijen, etc. en wijd worden verspreid op sociale media.

 

Donderdag 7 Mei

Donderdag zou een voorbereidingsdag worden voor onze actie op vrijdag. Jammer genoeg werden wij gestoord door de aankomst van twee aannemers die blijkbaar door de eigenaar waren gestuurd.  Ze kwamen in auto’s van 50.000 euro aanrijden, met designer kleding en zonnebrillen en maakten bekend dat ze nu voorbereidingen zouden treffen om het  pand te slopen.  Toen ze bouwhekken probeerden te plaatsen toonden buren solidariteit en confronteerden ze. Ze schreeuwden dat ze niet welkom waren om in Den Haag de veryupping te verspreiden waarmee ze Amsterdam al hadden geïnfesteerd. Na dit voegden meer sympathisanten vanuit de buurt zich bij de groep terwijl ze af en toe aan de bouwhekken trokken. De aannemers zeiden de volgende dag terug te komen om het gebouw te slopen, of het nog bezet was of niet. Hun intimidatiepoging faalde en ze vertrokken terwijl de krakers en buren juichten vanwege de overwinning.

 

Het nieuws over de kraakactie en de acties van de eigenaar verspreide zich snel in de stad en er werden voorbereidingen getroffen om een ontruimingspoging door een knokploeg te voorkomen.

 

Vrijdag 8 Mei

Om 09.55 kwamen de aannemers hun bedreiging waarmaken. Na het nieuws van de vorige dag hadden sympathisanten zich gemobiliseerd om de eigenaar te confronteren. De eigenaar bevond zich samen met 2 aannemers op straat tussen een groep van 20+ sympathisanten, een 7 meter lang spandoek werd ontrold vanaf de gevel van het gebouw. De eigenaar droop af.

 

Voordat ze vertrokken gaven de bezetters uit goede wil een telefoonnummer door (geen persoonlijke) aangezien de eigenaar vermeende “in gesprek te willen gaan over de situatie en de woningnood”. Zodra de schemering viel presenteerde iemand zich op straat die stennis begon te schoppen. Eerst vermeende deze persoon de advocaat te zijn, toen dat ze de ruiten in zou slaan, en daarna dat ze de eigenaresse was. Ze vertrok weer met een woede-uitbarsting terwijl ze beweringen schreeuwde die al generaties lang tegen krakers worden gebruikt (Ga toch werken! Waarom ga je niet bij je ouders wonen? Dit is mijn pand! Junks!) .

 

Vanuit de hectische perskamer wisten we ons persbericht door te sturen naar talloze media uitgaves. Op de dag zelf ontvingen we verzoeken voor een interview, anderen staan gepland. Ook ontvingen we steun van enkele lokale politieke partijen en politici. Als belangrijkste, andere groepen die strijden tegen gentrificatie en kapitalisme namen het bericht over, en herkenden zich meteen in onze strijd. De campagne begint nu!

 

Weekend

Zaterdag en zondag werden besteed met taken die de dagen daarvoor waren blijven liggen. We beantwoorden mails, werkten Twitter bij en richten onze nieuwe woonruimte in. Meerde kamers in het gebouw werden ingericht ter behoeve van de aankomende strijd, dit produceerde ironisch genoeg een kantoorachtig gevoel.

 

Maandag 11 Mei

Tegen maandag was de eerste fase van onze acties vastgelegd: het gebouw was gekraakt en behouden, ons statement werd goed onthaald door sympathisanten, buren en de pers. We bespraken aankomende plannen en acties. We zijn pas begonnen! Blijf op de hoogte doormiddel van de twitter pagina, shortstaynoway.nl en indymedia.

 

Veel dank aan iedereen die hun solidariteit met ons uitte deze week, die er was toen we hun nodig hadden, gekookt heeft, geholpen heeft met de inrichting van het pand, heeft opgetreden als woordvoerder bij de pers, eigenaar of politie en ons op social media volgen. Vanuit hier gaan we verder, we zullen druk uitoefenen voor eerlijke huisvesting voor iedereen en de herverdeling van welvaart. We willen verandering, nu!

 

Informeer je vrienden, je buren en familie!

Volg ons online voor de laatste informatie en vertel het door!

Onze posters zullen binnenkort online beschikbaar zijn. Print deze uit en hang ze op in je lokale groenteboer, boekenwinkel, café, voor je raam en op straat.

 

Samen kunnen we de ramkoers van het kapitalisme stoppen; samen kunnen we de uitverkoop van de stad stoppen! We willen niet door het kapitalisme ten ondergaan, daarom moet het kapitalisme ten ondergaan door ons!

 

 

Recap Week 1

Here is a little recap of what happened in the first week of our campaign and occupation of the Waldeck Pyrmontkade 872 in The Hague. The aim is to create an overview of what we’ve done and why, and list our victories as well as the things we want to work on in the future.

 

Friday 1st of May
The first steps are made in the squatting of the building. There couldn’t be a better day!

 

Monday 4th of May

Before we could start our struggle against the building of Short Stay apartments it was necessary for us to occupy and keep the building on the Waldeck Pyrmontkade successfully. Preparations were made to prevent an immediate eviction by the police, as is often the case in The Hague, and a possible reaction on part of the owner.

 

At 9a.m. some sympathizers, with whom we had discussed the strategy beforehand, called the neighbourhood cop in our name, to inform them of our occupation. Faced with the impossibility to reach the neighbourhood cop we decided to postpone the announcement to the next day.

 

Tuesday 5th of May – Liberate!

At 9a.m. we called the neighbourhood cop again. This time around we managed to reach him. Since he was working from home, we set an appointment to the next day so he could officially acknowledge our housing rights and take note of the squatting action. Having announced our occupation to the police, we also informed the owner via mail, at 9.43 a.m. and immediately received an automatic notification that the e-mail had been received. We were confident that our first step had been solidified, there would be no turning back from this point on.

 

 

Wednesday 6th of May

We woke up in a productive mood, cleaned up and fixed the building to our needs. The neighbourhood cop came buy for a coffee on the street, joked with some neighbours and told us he would get in touch with the owners. After having done so, he informed us the owners were not amused. We spent the afternoon and evening in a series of meetings to discuss the specifics of our following step; to spread information about our action, the reasoning behind it and what we are struggling against and most of all for. We would drop a huge banner from the building, letting everyone know we had occupied it and expressing our opposition to the gentrifying plans of the owner. Next to the banner our press release would be sent to all possibly interested, the press, activist groups, local political parties, etc. and widely spread on social media.

 

Thursday 7th of May

Thursday was meant to be a day of preparation for our big day on Friday. Unfortunately, it was disrupted by the arrival of two people claiming to be contactors for the owner. They arrived in a 50.000€ car, wearing designer clothes and sunglasses and announcing that they wanted to start preparations for the demolition of the building. As they were putting up the fences, some supportive neighbours called them out in solidarity with our action. They told them, and rightfully so, that they were not welcome in The Hague to continue the gentrification they had already infested Amsterdam with. Following this, many other sympathisers from the neighbourhood showed up and denounced the owner’s actions and urged them to leave, occasionally grabbing on to the fences the contractors were trying to place around the building. The contractors threatened to come back the next day and told us they’d be starting the demolition whether we had left or not. With that, the owner’s contractors left, and returned to Amsterdam. Their attempt at intimidation failed in the face of our solidarity, leaving us and the neighbours cheering in victory.

 

Having the support of the neighbourhood left us all the more confidant to start our campaign in the early morning of the next day. The news of the occupation and the specific intention of it had also already spread widely in squatter circles in The Hague, and preparations were being made to prevent any eviction attempt by the owner.

 

Friday 8th of May

At 9.55 a.m. the owner’s contractors come to fulfil his threat. Having heard of yesterday’s events, people mobilized in disapproval of the owner’s actions. The owner’s contractors were by far outnumbered by the amount of people supporting the campaign from the streets and the balconies, about 15 to 1. Simultaneously the people inside dropped a 7-meter long banner, catching the owner by surprise while leaving the sympathisers cheering in the streets. These consecutive successes were crowned by the owner’s contractors giving in, and once again leaving the scene, overwhelmed.

 

Before they left we gave them our phone number (not a personal one) out of good will because they claimed to be willing to “open a discussion on resolving the situation and therefore the housing crisis” (their words, not ours). As soon as night began to fall, a representative of the owner showed up creating a ruckus by shouting at us from the street. They claimed to be the lawyer of the company, and announced they were going to smash our windows. After attempting to engage with them in dialogue, they started claiming to be the owner, and then left in rage while screaming typical slurs against squatters, the same that have been used for generations (Why don’t you just get a job? Go and live with your parents! This is my property! Junkies!).

 

From the hectic pressroom we managed to send our press release to numerous press outlets as well as to local political parties. On the day itself, we received two requests for interviews, some more in the following days. We also got shows of support by some political parties and local politicians. Most importantly, other groups involved in anti-gentrification and anti-capitalism latched on to the news and the struggle, immediately recognising it. By doing this we aim to create a public debate on the housing crisis and the role of investment funds in the sell-out of the city and also actively propose a more social city. This being only the start of our campaign.

 

Weekend

Saturday and Sunday were dedicated to caring for all the things we had not been able to do in the rush of the last few days. We answered emails, worked on our twitter account and started making our living spaces more comfortable. Many rooms in the building were converted to spaces to be used for the campaign, ironically producing an office-like feeling.

 

 

Monday 11th of May

By Monday the first phase of our actions were fully consolidated: the building had been occupied and successfully held, our statement had been received well by sympathisers, neighbours and the press. We met all day to prepare the series of actions to follow. We’re only getting started! Keep up to date through our twitter page, shortstaynoway.nl and indymedia.

 

Big ups to all those who showed solidarity with us this week, showed up when we needed them, cooked with us, helped us fix stuff in the house, were willing to talk to the press, cops and owners with us, and follow us on twitter. Know that this is only the start of our campaign. From here on out we will put pressure and act on the establishment for fair housing for everyone and the redistribution of wealth. We want change and we want it now!

 

Make sure to tell your friends, your neighbours and family!

Follow us online for the latest information and spread the word!

Soon the poster will be downloadable on our website. Print them out and share them in your local grocery store, bookstore, café, in the streets or on your own window.

 

Together we can stop the devastating rampage of capitalism; together we can stop the sell-out of cities! We don’t want to succumb to capitalism, that’s why capitalism should succumb to us!